top of page

PODMÍNKY WEBOVÝCH STRÁNEK

 

 

Úvod

 

Tyto podmínky upravují vaše používání této webové stránky; používáním této webové stránky přijímáte tyto podmínky v plném rozsahu.  Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo s jakoukoli jejich částí, nesmíte tyto webové stránky používat.

 

[K používání této webové stránky vám musí být alespoň [18] let.  Používáním této webové stránky [a souhlasem s těmito podmínkami] zaručujete a prohlašujete, že vám je alespoň [18] let.]

 

[Tento web používá cookies.  Používáním této webové stránky a souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte s používáním souborů cookie našimi [Associated Physicians, LLP] v souladu s podmínkami [zásad ochrany osobních údajů/zásad cookies] [Associated Physicians, LLP].]

 

Licence k používání webových stránek

 

Není -li uvedeno jinak, [Associated Physicians, LLP] a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva k duševnímu vlastnictví na webových stránkách a materiál na webových stránkách.  S výhradou níže uvedené licence jsou všechna tato práva duševního vlastnictví vyhrazena.

 

Na webových stránkách můžete prohlížet, stahovat pouze pro účely ukládání do mezipaměti a tisknout stránky [nebo [DALŠÍ OBSAH]] pro vlastní osobní použití, s výhradou omezení stanovených níže a jinde v těchto podmínkách.  

 

Nesmíte:

 

 • znovu publikovat materiál z této webové stránky (včetně opětovného publikování na jiné webové stránce);

 • prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál z webových stránek;

 • veřejně zobrazovat jakýkoli materiál z webových stránek;

 • reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na těchto webových stránkách ke komerčním účelům;]

 • [upravit nebo jinak upravit jakýkoli materiál na webových stránkách; nebo]

 • [redistribuovat materiál z tohoto webu [kromě obsahu konkrétně a výslovně zpřístupněného k redistribuci].]

 

[Pokud je obsah konkrétně zpřístupněn k redistribuci, může být znovu distribuován pouze [ve vaší organizaci].]

 

Přijatelné použití

 

Tento web nesmíte používat žádným způsobem, který by způsoboval nebo mohl způsobovat poškození webu nebo zhoršení dostupnosti nebo přístupnosti webu; nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

 

Tento web nesmíte používat ke kopírování, ukládání, hostování, přenosu, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje (nebo je s ním spojen) jakýkoli spyware, počítačový virus, trojský kůň, červ, záznamník úhozů, rootkit nebo jiný škodlivý počítačový software.

 

Bez výslovného písemného souhlasu [Associated Physicians, LLP] nesmíte na tomto webu nebo v souvislosti s ním provádět žádné systematické nebo automatizované činnosti shromažďování dat (včetně mimo jiné škrábání, dolování dat, extrakce dat a sběr dat).

 

Tento web nesmíte používat k přenosu ani zasílání nevyžádaných komerčních sdělení.

 

Tento web nesmíte používat k žádným účelům souvisejícím s marketingem bez výslovného písemného souhlasu LLP.  

 

Omezený přístup

 

Associated Physicians, LLP si vyhrazuje právo omezit přístup do oblastí této webové stránky, nebo dokonce celé této webové stránky, na základě uvážení Associated Physicians.

 

Pokud jste přidruženým lékařem, LLP vám poskytne ID uživatele a heslo, které vám umožní přístup do omezených oblastí tohoto webu nebo jiného obsahu nebo služeb, musíte zajistit, aby ID uživatele a heslo byly důvěrné.  

 

Associated Physicians, LLP může zakázat vaše uživatelské ID a heslo v Associated Physicians, LLP výhradním uvážením bez upozornění nebo vysvětlení.

 

Uživatelský obsah

 

V těchto podmínkách se „vaším uživatelským obsahem“ rozumí materiál (včetně mimo jiné textu, obrázků, zvukových materiálů, video materiálů a audiovizuálních materiálů), který na jakýkoli účel odešlete na tuto webovou stránku.

 

Přidruženým lékařům, LLP, udělujete celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci k používání, reprodukci, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci vašeho uživatelského obsahu v jakémkoli stávajícím nebo budoucím médiu.  Udělujete také sdruženým lékařům, LLP právo sublicencovat tato práva a právo podat žalobu za porušení těchto práv.

 

Váš uživatelský obsah nesmí být nezákonný ani nezákonný, nesmí porušovat zákonná práva třetích stran a nesmí být schopen podat žalobu proti vám nebo sdruženým lékařům, LLP nebo třetí straně (v každém případě podle příslušných zákon).  

 

Na webovou stránku nesmíte odesílat žádný uživatelský obsah, který je nebo kdy byl předmětem jakéhokoli hrozivého nebo skutečného soudního řízení nebo jiných podobných stížností.

 

Associated Physicians, LLP si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakýkoli materiál odeslaný na tuto webovou stránku nebo uložený na přidružených lékařech, serverech LLP nebo hostovaný nebo zveřejněný na této webové stránce.

 

Bez ohledu na přidružené lékaře, práva společnosti LLP podle těchto podmínek ve vztahu k obsahu uživatelů, společnost Associated Physicians, se společnost LLP nezavazuje sledovat odesílání takového obsahu na tyto webové stránky ani jeho zveřejňování na těchto webových stránkách.

 

Žádné záruky

 

Tento web je poskytován „tak, jak je“, bez jakýchkoli vyjádření nebo záruk, výslovných nebo implikovaných. Associated Physicians, LLP neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se této webové stránky nebo informací a materiálů poskytovaných na této webové stránce.  

 

Aniž je dotčena obecnost předchozího odstavce, přidružení lékaři, LLP nezaručuje, že:

 

 • tyto webové stránky budou neustále k dispozici, nebo vůbec budou k dispozici; nebo

 • informace na tomto webu jsou úplné, pravdivé, přesné nebo nezavádějící.

 

Nic na tomto webu nepředstavuje a ani nemá představovat rady jakéhokoli druhu.  [Pokud potřebujete poradit s jakoukoli [právní, finanční nebo zdravotní] záležitostí, měli byste se poradit s příslušným odborníkem.]

 

Omezení odpovědnosti

 

Associated Physicians, LLP nebude vůči vám odpovědný (ať už podle zákona o styku, zákona o deliktech nebo jinak) v souvislosti s obsahem, používáním nebo jiným způsobem v souvislosti s touto webovou stránkou:

 

 • [v rozsahu, v jakém jsou webové stránky poskytovány bezplatně, za jakoukoli přímou ztrátu;]

 • za jakoukoli nepřímou, zvláštní nebo následnou ztrátu; nebo

 • za jakékoli obchodní ztráty, ztrátu příjmů, příjmů, zisků nebo předpokládaných úspor, ztrátu smluv nebo obchodních vztahů, ztrátu pověsti nebo dobrého jména nebo ztrátu nebo poškození informací nebo dat.

 

Tato omezení odpovědnosti platí, i když byli přidružení lékaři, LLP výslovně upozorněni na potenciální ztrátu.

 

Výjimky

 

Nic z těchto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nevylučuje ani neomezuje žádnou záruku vyplývající ze zákona, kterou by bylo nezákonné vyloučit nebo omezit; a nic na těchto webových stránkách vyloučení odpovědnosti nevylučuje ani neomezuje přidružené lékaře, odpovědnost LLP v souvislosti s:

 

 • smrt nebo zranění způsobené přidruženými lékaři, nedbalost LLP;

 • podvod nebo podvodné zkreslení na straně přidružených lékařů, LLP; nebo

 • záležitost, kterou by bylo nezákonné nebo nezákonné pro přidružené lékaře, LLP vyloučit nebo omezit, nebo se pokusit nebo údajně vyloučit nebo omezit svou odpovědnost.

 

Rozumnost

 

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že vyloučení a omezení odpovědnosti stanovené v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti za webové stránky jsou přiměřené.  

 

Pokud si myslíte, že nejsou přiměřené, nesmíte tento web používat.

 

Ostatní večírky

 

Souhlasíte s tím, že jako subjekt s ručením omezeným, přidružení lékaři, má LLP zájem omezit osobní odpovědnost svých úředníků a zaměstnanců.  Souhlasíte s tím, že nebudete vznášet žádné osobní nároky vůči sdruženým lékařům, pracovníkům LLP nebo zaměstnancům v souvislosti se ztrátami, které utrpíte v souvislosti s webovou stránkou.

 

[Aniž je dotčen předchozí odstavec,] souhlasíte s tím, že omezení záruk a odpovědnosti stanovená v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti budou chránit přidružené lékaře, úředníky LLP, zaměstnance, zástupce, dceřiné společnosti, nástupce, pověřence a subdodavatele i přidružené lékaře , LLP.

 

Nevynutitelná ustanovení

 

Pokud je nebo bude shledáno, že jakékoli ustanovení zřeknutí se odpovědnosti na této webové stránce je nevymahatelné podle platných zákonů, nebude to mít vliv na vymahatelnost ostatních ustanovení o vyloučení odpovědnosti na této webové stránce.

 

Odškodnění

 

Tímto odškodňujete přidružené lékaře, LLP a zavazujete se, že budete přidružené lékaře, LLP odškodňovat vůči jakýmkoli ztrátám, škodám, nákladům, závazkům a výdajům (mimo jiné včetně právních nákladů a jakýchkoli částek zaplacených přidruženými lékaři, LLP třetí straně při vypořádání stížnost nebo spor na radu přidružených lékařů, právních poradců LLP), které vznikly nebo utrpěly přidruženými lékaři, LLP vyplývající z jakéhokoli vašeho porušení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek [nebo z jakéhokoli nároku, který jste porušili jakékoli ustanovení těchto podmínek].

 

Porušení těchto podmínek

 

Aniž jsou dotčena přidružená lékařství, další práva společnosti LLP podle těchto podmínek, pokud jakýmkoli způsobem porušíte tyto podmínky, mohou příslušní lékaři, společnost LLP podniknout taková opatření jako přidružení lékaři, které společnost LLP považuje za vhodné k řešení porušení, včetně pozastavení vašeho přístup na web, zákaz přístupu na web, blokování přístupu počítačů pomocí vaší IP adresy, kontaktování poskytovatele internetových služeb s žádostí o zablokování vašeho přístupu na web a/nebo zahájení soudního řízení proti vám.

 

Variace

 

Přidružení lékaři, LLP může čas od času revidovat tyto podmínky.  Revidované podmínky budou platit pro používání těchto webových stránek ode dne zveřejnění revidovaných podmínek na těchto webových stránkách.  Tuto stránku pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že jste obeznámeni s aktuální verzí.

 

Úkol

 

Přidružení lékaři, LLP může převádět, subdodávat nebo jinak jednat s přidruženými lékaři, právy a/nebo povinnostmi LLP podle těchto podmínek bez vašeho upozornění nebo získání vašeho souhlasu.

 

Nesmíte převádět, subdodávat nebo jinak řešit svá práva a/nebo povinnosti podle těchto podmínek.  

 

Oddělitelnost

 

Pokud některý soud nebo jiný příslušný orgán určí ustanovení těchto podmínek jako nezákonné a/nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení budou nadále účinná.  Pokud by jakékoli nezákonné a/nebo nevymahatelné ustanovení bylo zákonné nebo vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude tato část považována za vymazanou a zbytek ustanovení bude nadále účinný.

 

Celý souhlas

 

Tyto podmínky spolu se zásadami ochrany osobních údajů tvoří celou smlouvu mezi vámi a přidruženými lékaři, LLP ve vztahu k vašemu používání této webové stránky a nahrazují všechny předchozí dohody týkající se vašeho používání této webové stránky.

 

Právo a jurisdikce

 

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s federálními zákony státu Wisconsin a USA a veškeré spory týkající se těchto podmínek budou podléhat [ne] výlučné jurisdikci soudů ve Wisconsinu.

 

Kredit

 

Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony kontraktologie dostupné na http://www.contractology.com .

bottom of page